zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
T       026-3340955
F       026-3340491
E      mailcontact


Visie op Felixoord als leefomgeving

Afbeelding: bos

Binnen Felixoord betekent deze zorgvisie het creëren en onderhouden van een leefomgeving, waarin de eigenheid van de vegetarisch levende bewoner tot zijn recht kan komen. Dit betekent het bieden van een sociale omgeving waarin vegetariërs bij elkaar kunnen wonen met behoud van hun individuele verschillen én hun gelijkgestemdheid voor wat betreft onder andere: hun normen en waarden, waaronder geen dierlijk voedsel willen eten en een sfeer van samenleven in harmonie.

Binnen Felixoord voelen mensen zich thuis omdat er verantwoord vegetarisch voedsel wordt aangeboden maar ook doordat onder andere de mogelijkheid geboden wordt, al dan niet gezamenlijk, te mediteren, te musiceren, voor te lezen en bewegingsvormen te beoefenen zoals Yoga en er wordt veel gewandeld in ons park.

Binnen Felixoord voelen bewoners zich thuis door een zo huiselijk mogelijke inrichting, door aandacht voor materialen, kleuren en planten. Ook de zorg voor dieren en toegankelijk groen in de directe omgeving zijn essentieel voor het welbevinden.

Visie

Afbeelding: gebouw3

Wij willen een huis zijn waarin het bijzondere karakter van Felixoord, haar vegetarische identiteit - ten opzichte van andere zorgaanbieders – duidelijk herkenbaar is. In Felixoord gaan we uit van een holistische mensvisie. Dit betekent dat we de mens zien in zijn functioneren in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht.

We besteden aandacht aan musische en levensbeschouwelijke aspecten van zingeving in het leven. Dit betekent dat de zorgverlening zich richt op het geheel van deze aspecten en niet uitsluitend op een deel van aspecten. Bij het aanbieden van de zorg zijn wij steeds attent op de bescherming van uw persoonlijke leefsfeer (privacy).

De mens als individu, heeft het recht om zelf sturing te geven aan zijn leven, eigen keuzes te maken en is tevens verantwoordelijk voor gevolgen van deze keuzes. De mens is daarmee ook verantwoordelijk voor een gezond bestaan voor zichzelf. Als sociaal wezen is de mens zich bewust van zijn omgeving en wordt daar voortdurend door beïnvloed. Daarom wordt er in Felixoord aandacht besteed aan een goed woon en leefklimaat. De medewerkers bieden u de zorg die u nodig heeft en die u via het CIZ (Centraal Indicatie Orgaan) geïndiceerd hebt gekregen. Daarbij vinden we het belangrijk dat u zoveel en zolang mogelijk blijft doen wat u zelf kunt. Hierdoor blijft u zo lang mogelijk zelfstandig.

Voordat u naar Felixoord verhuist, wordt u verzocht een vragenlijst met uw persoonlijke gegevens in te vullen en te retourneren, met daarbij ook kopieën van uw identiteitsbewijs en uw wilsbeschikking. De afspraken worden vastgelegd in een individueel Zorgleefplan dat regelmatig geëvalueerd wordt met u en/of uw belangenbehartiger. Iedere bewoner krijgt een persoonlijk verzorgende toegewezen die het eerste aanspreekpunt is en verantwoordelijk is voor de coördinatie van de zorg van de bewoner.