zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
Telefoon (026) 334 09 55
E-mail info@felixoord.nl


Zorg en behandeling

De zorgprofessionals die in Felixoord werken zijn deskundig in het verlenen van zorg aan bewoners met psychogeriatrische problematiek, zoals dementie, en bewoners met somatische (lichamelijke) problematiek. De zorgteams bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden, therapeuten, zoals een fysiotherapeut en psycholoog, en een specialist ouderengeneeskunde. Samen regelen zij de zorg van A tot Z. Daarbij staan de wensen en behoeften van de bewoners centraal. Afspraken hierover leggen we vast in het zorgleefplan, dat minimaal twee keer per jaar met de bewoner en mantelzorgers wordt besproken.

Visie

Felixoord wil haar bewoners zoveel mogelijk kwaliteit van leven bieden. Vertaald naar mensen met dementie is dat het bieden van een zo prettig mogelijk, veilig en geborgen leven in een herkenbare, huiselijke omgeving. De gangen en huiskamers zijn ingericht vanuit de belevingsgerichte visie, met speciale aandacht voor kleuren en materialen, daglichtlampen ter bevordering van het slaap- en waakritme en een aangepast tuinontwerp. Enerzijds is het waarborgen van de veiligheid van groot belang. Anderzijds willen wij recht doen aan de keuzevrijheid en bewegingsvrijheid van iedere bewoner.

Vanuit onze visie op zorg, willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de beleving van de bewoners, met zoveel mogelijk keuzevrijheid voor de bewoners. Belevingsgerichte zorg is voortdurend het onderwerp van gesprek met onze medewerkers en vrijwilligers.

Veiligheid

Om de veiligheid van bewoners te waarborgen, maken we gebruik van technische oplossingen die aanvullend zijn op de zorg. Zo zorgen we ervoor dat de bewegingsvrijheid van bewoners zo min mogelijk wordt beperkt, terwijl veiligheid geborgd is. Felixoord maakt onder andere gebruik van actieve personenalarmering met een hals- of polszender. Daarnaast kan in overleg en op maat gebruik worden gemaakt van akoestische signalering. Afspraken over individuele toepassingen leggen we samen met u en uw mantelzorgers vast in het zorgleefplan.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Het beleid van Felixoord is vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk te mijden. Vanwege veiligheidsoverwegingen kan een arts, onder strikte voorwaarden, vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen. De gesloten deur van de verpleegunit is een voorbeeld van een vrijheidsbeperkende maatregel die om veiligheidsredenen is getroffen. Deze maatregelen vallen onder De Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Deze beschermt de rechten van mensen die onvrijwillig verblijven in een ziekenhuis of verpleeghuis.

Zorg op maat